گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

Self enrolment

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن

درس
Self enrolment

پردازش زبان طبیعی (علامه)

پردازش زبان طبیعی (علامه)

درس
Self enrolment

مهندسی نرم‌افزار پیشرفته (ارشد)

مهندسی نرم‌افزار پیشرفته (ارشد)

درس
Self enrolment

مباحث ویژه در نرم‌افزار (ارشد)

مباحث ویژه در نرم‌افزار (ارشد)

درس
Self enrolment

سیستم عامل پیشرفته (ارشد)

سیستم عامل پیشرفته (ارشد)

درس
Self enrolment

مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی

مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی

درس
Self enrolment

تحلیل و طراحی سیستم‌های کامپیوتری

تحلیل و طراحی سیستم‌های کامپیوتری

درس
Self enrolmentSelf enrolment

یادگیری ماشین

یادگیری ماشین

مجتبی صباغ
درس
Self enrolmentSelf enrolment

پردازش زبان طبیعی

پردازش زبان طبیعی

مجتبی صباغ
درس
Self enrolmentSelf enrolment

پیاده سازی پایگاه داده ها

پیاده سازی پایگاه داده ها

مجتبی صباغ
درس
Self enrolment

مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار

مجتبی صباغ
درس