گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

Self enrolment

طراحي کامپیوتری سیتم هاي دیجیتال

طراحي کامپیوتری سیتم هاي دیجیتال

درس
Self enrolment

پایگاه داده پیشرفته (ارشد)

پایگاه داده پیشرفته (ارشد)

درس
Self enrolment

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن

درس
Self enrolment

پردازش زبان طبیعی (علامه)

پردازش زبان طبیعی (علامه)

درس

مهندسی نرم‌افزار پیشرفته (ارشد)

مهندسی نرم‌افزار پیشرفته (ارشد)

درس

مباحث ویژه در نرم‌افزار (ارشد)

مباحث ویژه در نرم‌افزار (ارشد)

درس

سیستم عامل پیشرفته (ارشد)

سیستم عامل پیشرفته (ارشد)

درس

مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی

مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی

درس

تحلیل و طراحی سیستم‌های کامپیوتری

تحلیل و طراحی سیستم‌های کامپیوتری

درس
Self enrolmentSelf enrolment

یادگیری ماشین

یادگیری ماشین

مجتبی صباغ
درس
Self enrolmentSelf enrolment

پردازش زبان طبیعی

پردازش زبان طبیعی

مجتبی صباغ
درس
Self enrolmentSelf enrolment

پیاده سازی پایگاه داده ها

پیاده سازی پایگاه داده ها

مجتبی صباغ
درس
Self enrolment

مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار

مجتبی صباغ
درس