گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

Self enrolment

ساختمان داده‌ها

ساختمان داده‌ها

درس
Self enrolment

طراحی الگوریتم‌ها

طراحی الگوریتم‌ها

درس
Self enrolment

سیستم‌های عامل

سیستم‌های عامل

درس
Self enrolment

مدارهاي منطقي

مدارهاي منطقي

درس

معماری نرم افزار (ارشد)

معماری نرم افزار (ارشد)

درس
Self enrolment

تحلیل و طراحی سیستم ها

تحلیل و طراحی سیستم ها

درس
Self enrolment

مبانی بازیابی و جستجوی وب

مبانی بازیابی و جستجوی وب

درس
Self enrolment

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

درس

آز مهندسی نرم افزار

آز مهندسی نرم افزار

درس

مهندسی نرم افزار (جاوا)

مهندسی نرم افزار (جاوا)

درس
Self enrolment

طراحي کامپیوتری سیتم هاي دیجیتال

طراحي کامپیوتری سیتم هاي دیجیتال

درس

برنامه‌نویسی پیشرفته - جاوا

برنامه‌نویسی پیشرفته - جاوا

درس
Self enrolment

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن

درس
Self enrolment

یادگیری ماشین

یادگیری ماشین

مجتبی صباغ
درس