گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

Self enrolment

نظریه زبانها و ماشین ها

نظریه زبانها و ماشین ها

درس
Self enrolment

ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته

درس
Self enrolment

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک
درس
Self enrolment

مبانی و مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات

مبانی و مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات

درس
Self enrolment

ساختمان داده‌ها

ساختمان داده‌ها

درس
Self enrolment

طراحی الگوریتم‌ها

طراحی الگوریتم‌ها

درس
Self enrolment

سیستم‌های عامل

سیستم‌های عامل

درس
Self enrolment

مدارهاي منطقي

مدارهاي منطقي

درس
Self enrolment

مبانی بازیابی و جستجوی وب

مبانی بازیابی و جستجوی وب

درس
Self enrolment

طراحي کامپیوتری سیتم هاي دیجیتال

طراحي کامپیوتری سیتم هاي دیجیتال

درس
Self enrolment

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن

درس
Self enrolment

پیاده سازی پایگاه داده ها

پیاده سازی پایگاه داده ها

مجتبی صباغ
درس